Novosti

Natječaj za prijam djelatnika

Goranski sportski centar d.o.o.
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto
VODITELJ RSRTC PLATAKJedan IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta voditelja Platka:

 • vodi komercijalnu strategiju,
 • korespondira s klijentima,
 • vodi brigu o imovini,
 • vodi prodaju putem odnosa s klijentima,
 • poboljšava učinkovitost Društva,
 • vodi i razvija ekonomsku aktivnost,
 • administrativni poslovi,
 • planira, organizira i kontrolira rada djelatnika u RSRTC Platak,
 • koordinira i organizira dnevne zadatak,
 • vrši analizu ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanje,
 • prodaja karata,
 • drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva,
 • rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima.

Uvjeti za radno mjesto:

 • VŠŠ/bacc.,VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • Dvije (2) godine radnog iskustva
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje  – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost
 • Poduzetnički duh
 • Sklonost planiranja i organiziranja
 • Vještina komuniciranja i fleksibilnost

Prednosti:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • položen ispit za rad na žičarama – iskustvo rada na žičarama
 • preporuka o iskustvu u organizaciji aktivnosti
 • iskustvo u rukovođenju administrativnih poslova
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis s kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (”Narodne novine” broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Natječaj je otvoren od 3.6.2022. do 13.6.2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51300 Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelja RSRTC Platak“, osobno ili poštom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.