Natječaji

Natječaj za imenovanje direktora Goranskog sportskog centra

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, i 18/23, 130/23) i članka 22. Društvenog ugovora, Uprava Društva donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto direktora/direktorice Goranskog sportskog centra d.o.o. i objavljuje:

NATJEČAJ

za imenovanje direktora/direktorice Trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice

1 izvršitelj/ izvršiteljica na mandatno razdoblje od četiri (4) godine


Kandidat za radno mjesto direktora/ direktorice mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS odnosno sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij,
 • pet (5) godina iskustva na rukovodećim poslovima,
 • aktivno znanje engleskog jezika minimalne razine C1,
 • vozačka dozvola minimalno B kategorije,
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine,
 • posjeduje viziju razvoja Društva koju predstavlja programom rada za naredno mandatno razdoblje.

Na Javni natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017). Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Za direktora/direktoricu Društva ne može biti imenovana osoba za koju postoje zapreke iz članka 239. stavka 2..

Uz prijavu na natječaj, kandidat je dužan priložiti:

 • životopis s naglaskom na organizacijske sposobnosti,
 • izvornik ili presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvornik ili presliku domovnice i/ili osobne iskaznice,
 • izvornik ili preslika uvjerenja/potvrde poslodavca kojom dokazuje 5 godina iskustva na rukovodećem radnom mjestu i/ ili presliku ugovora o radu, rješenja i sl. kojim se dokazuje da kandidat radi ili je radio na rukovodećem radnom mjestu,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023). Obrazac izjave može se preuzeti OVDJE.
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da posjeduje traženo znanje engleskog jezika minimalne razine C1,
 • program rada i razvoja Goranskog sportskog centra d.o.o. za naredno mandatno razdoblje.

Prijava kandidata na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta mora biti vlastoručno potpisana.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Direktor/direktorica Društva imenuje se na razdoblje od 4 godine. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova direktora/direktorice.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Društva u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto direktora/direktorice, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na mrežnim stranicama Društva.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se, preporučeno poštom ili osobno, u roku 14 dana od dana objave natječaja, zaključno sa danom 28.6.2024. godine, na adresu:

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice, s naznakom ”Prijava na natječaj za imenovanje direktora/ direktorice – ne otvarati”.

 Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Odluka o imenovanju direktora/ direktorice donijeti će se najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj i ista će se dostaviti svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane natječajem.