OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci…) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice

OIB: 54671320850
Glavna adresa naručitelja (URL): www.gsc-pgz.hr

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA SA VAŽEĆIM CERTIFIKATOM U PODRUČJU JAVNE NABAVE :

Martina Pleše, struč. spec. oec, voditelj komercijalnih poslova

Marija Doračić, mag.oec. Stručni suradnik za upravljanje sportskim objektima u Delnicama i arhivsku građu

SUKOB INTERESA :

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) Goranski sportski centar d.o.o. Delnice kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
s kojima Goranski sportski centar d.o.o. Delnice sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

– International trading & tourism company d.o.o. , Drage Šćitara 5, 51 000 Rijeka

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2021. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE

Plan nabave 2023

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

7. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

8. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2023. g. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave 2022

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

7. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022 g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2022. g. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave 2021

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

5. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

6. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2020. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PLAN NABAVE

Plan nabave 2020

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

5. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

6. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave Goranskog sportskog centra za 2019. Isti je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave 2019

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Plan nabave 2018

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

3. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

4. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice – objavljeno u EOJN

Plan nabave 2017

1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017g. Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice

Javna nabava za 2016.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2021. godinu

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2023. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2022. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2021. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2020. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice  za 2018. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice  za 2019. godinu dostupan je na Internet stranicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU


POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

 

 Arhiva