IZVOĐENJE RADOVA NA REMONTU ŽIČARE DVOSEDEŽNICE RADEŠEVO U REGIONALNOM SPORTSKO REKREACIJSKOM I TURISTIČKOM CENTRU (RSRTC) PLATAK U OPĆINI ČAVLE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI, ev. broj. 024/2019

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA 024/2019

———————————————————————————————————————————————————–

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PREDMET NABAVE: Izvođenje radova izgradnje sustava za zasnježenje u Regionalnom sportsko rekreacijskom i turističkom centru (RSRTC) Platak u Općini Čavle u Primorsko-goranskoj županiji, ev.br. 029/2018

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA 029-2018

———————————————————————————————————————————————————–

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PREDMET NABAVE: Izvođenje radova izgradnje sustava za zasnježenje u Regionalnom sportsko rekreacijskom i turističkom centru (RSRTC) Platak u Općini Čavle u Primorsko-goranskoj županiji, ev.br. 021/2018

 

Delnice, 15. svibnja 2017.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine br. 120/16) Goranski sportski centar d.o.o. objavljuje

POZIV

na savjetovanje zainteresiranih gospodarskih subjekata

 1. Predmet nabave: Izvođenje potrebnih građevinskih radova te dobava i montaža  ravneTubing staze Radeševo, RSRTC Platak
 1. Opći podaci:

NARUČITELJ:

Goranski sportski centar d.o.o.

Školska 24, 51300 Delnice

OIB: 54671320850

Osoba za kontakt:

Damir Majnarić, dipl.ing.građ.

T/F: 051/812-480;

MOB: 099 604 1964

E: dmajnaric@gsc-pgz.hr

 1. Opis, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:

       U svemu prema troškovniku i nacrtu u prilogu

 1. Tehničke specifikacije: .

        U svemu prema troškovniku i nacrtu u prilogu.

 1. Mjesto isporuke: RSRTC Platak
 1. Kriterij za odabir:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je određen ponder cijene 100%.

 1. Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta:

Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta vezano uz:

– Nekažnjavanje temeljem članka 251. stavak 1., točka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi

(„Narodne novine“ br. 120/16)

        – Plaćanje poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 1. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta:Gospodarski subjekti moraju dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te tehničku i stručnu sposobnost kako slijedi:

8.1.   Uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti :

         – izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

8.2.   Uvjet  tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta :

– popis ugovora o izvršenoj dobavi i montaži tubing staze

          Gospodarski subjekt je dužan u svojoj ponudbenoj dokumentaciji dostaviti popis od najmanje 5 (pet) ugovora o izvršenoj dobavi i montaži tubeing staze, a da nisu kraće od 100 m. Popis ugovora mora sadržavati ugovornu vrijednost, datum i mjesto realizacije ugovora  i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju ugovora nadalje mora sadržavati (odnosno biti priložene) potvrde druge ugovorne strane.

Potvrda mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i sjedište druge ugovorne strane,

– predmet ugovora iz kojeg je vidljivo da se radi o tubing stazi,

– vrijednost radova,

– datum i mjesto izvođenja radova,

– navod o urednom izvršenju ugovorenih radova.

 1.  Rok izvršenja ugovora:

         60 dana od sklapanja ugovora

 1. Jamstvaa) Jamstvo za ozbiljnost ponude– u obliku bankovne garancije na iznos od 18.600,00kn ili novčani polog

b) Jamstvo za uredno izvršenje ugovora – u obliku bankovne garancije u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa bez PDV-a

c) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – u obliku bankovne garancije u visini  od 10% (deset posto) od vrijednosti radova bez PDV-a, s rokom valjanosti 2 godine

d) Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti – u obliku police osiguranja

 1. Vrijeme trajanja savjetovanja:

Od 16. do 22. svibnja 2017. godine

 

Direktor :

Alen Udovič, mag.oec, v.r..

   

Prilog: dokumenti za download

troškovnik i nacrt situacije