Novosti

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – caffe bar

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice od 10. srpnja 2015. godine, objavljuje slijedeći

 

NATJEČAJ

ZA

DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – CAFFE BARA

 

 1. Daje se u zakup poslovni prostor (caffe bar) u MULTIFUNKCIONALNOJ DVORANI ZA SPORT I TURIZAM Delnice (klizalište-zimi), Ante Starčevića bb, 51 300 Delnice, površine 96,30 m2 (prostor caffe bara sa skladištem i WC-om za djelatnike, te WC za goste).

Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa direktorom Društva (tel.091/1811-055) ili voditeljem objekta Goran Štimac (tel: 091/1811- 040).

 1. Poslovni prostor daje se za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – caffe bar. Poslovni prostor se daje u viđenom stanju.
 2. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi: 3.000,00 kn + PDV.

U cijenu zakupnine uračunati su troškovi struje, vode i grijanja.

 1. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik je dužan o svom trošku urediti i opremiti prostor te privesti isti ugovorenoj namjeni. Društvo daje suglasnost na postavljanje opreme.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, započevši od dana potpisivanja Ugovora o zakupu.
 3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeriti će se kod javnog bilježnika.
 4. Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04; 92/05; 107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11; 140/12 i 18/13), ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

 1. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti što odgovara i namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.
 2. Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
 1. Ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe); naznaku djelatnosti koja će se obavljati; ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (sa i bez PDV-a); broj žiro računa ili tekučeg raćuna sa naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren za povrat jamčevine,
 2. Izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra, ne stariju od šest mjeseci od dana prijave na natječaj, odnosno izvornik ili ovjereni preslik obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna (fizička) osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe za prostor, ime i prezime osnivača i osobe koja zastupa pravnu osobu, preslika osobne iskaznice za fizičku osobu,
 3. Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD –u državnog zavoda za statistiku – ukoliko je natjecatelj pravna osoba,
 4. Potvrdu Porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja (za pravnu i fizičku osobu), u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj,
 5. BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana od dana prijave na natječaj,
 6. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 7. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja,
 7. Izjava ponuđača da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
 8. Kopiju uplatnice o uplaćenoj jamćevini,
 9. Punomoć osobi koja u ime i za račun natjecatelja dostavlja ponudu, za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne potpisane od strane zakonskog zastupnika.

Ponuda mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane fizičke osobe ili ovlaštenog punomoćenika) odnosno ovlaštene pravne osobe (zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomočenika).

 

PONUDE KOJE NE SADRŽE SVE NAZNAČENO NEĆE SE RAZMATRATI.

 

 1. Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kn, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju.

Uplatu treba izvršiti na žiro račun (IBAN) Društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice; broj IBAN HR05 23400091117035358, poziv na broj OIB, svrha: jamčevine za prostor za poslovni prostor (caffe bar) u MULTIFUNKCIONALNOJ DVORANI ZA SPORT I TURIZAM Delnice

Jamčevina se zaračunava u zakupninu. Pravo na povrat jamčevine nema onaj natjecatelj koji odustane od natječaja. Osobi koja je sudjelovala na natječaju, a nije uspjela, jamčevina se vraća isplatom na njihov žiro ili tekući račun, u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuđača.

 1. Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24. 51 300 Delnice, s naznakom „Prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora – caffe bar u MULTIFUNKCIONALNOJ DVORANI ZA SPORT I TURIZAM Delnice – ne otvaraj“. Na poleđini omotnice treba naznačiti naziv i adresu natjecatelja.
 2. Rok za dostavu ponuda je do 08.02.2016. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave ponude.
 3. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.
 4. Javno otvaranje ponuda biti će 08.02.2016. godine s početkom u 12:00 sati u središtu Društva Goranski sportski centar d.o.o. na adresi: Školska 24, 51 300 Delnice.
 5. Javno otvaranje ponuda može se održati i sa jednim natjecateljem.
 6. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćenik presliku izvoda o registraciji.
 7. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 8. Ukoliko dvije ili više ponuda bude iste vrijednosti, Društvo će između takvih natjecatelja organizirati dodatno usmeno nadmetanje, a o mjestu, vremenu i uvjetima nadmetanja takvi natjecatelji će biti posebno obavješteni najmanje tri dana prije održavanja usmenog nadmetanja.
 9. Natjecatelj koji ne pristupi dodatnom nadmetanju gubi pravo daljnjeg sudjelovanja na natječaju tj. smatrat će se da je odustao od natječaja.
 10. Svi sudionici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.
 11. Društvo pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati niti jednu ponudu.
 12. Izabrani zakupnik dužan je preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa društvom po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje Ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1. Izabrani zakupnik mora odlučiti dali će zakupninu plaćati unaprijed, svakih tri (3) mjeseca ili mjesečno.

 

U slučaju mjesečnog plaćanja ponuditelj je u obvezi ponuditi jedan od sljedećih oblika osiguranja plaćanja:

 

 1. garanciju poslovne banke na iznos zbroja dvanaest (12) mjesečnih zakupnina u kom slučaju izjava o tom obliku osiguranja mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će, ako ponuditelj bude izabran kao najpovoljniji, istom izdati neopozivu garanciju u visini 12 mjesečnih zakupnina, kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade s tim da garancija mora biti važeća za razdoblje od godine dana, a zakupnik će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje,
 2. umjesto garancije poslovne banke, ponuditelj može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu u kom slučaju dostavlja dokaz o vlasništvu nekretnina s time da vrijednost ponuđene nekretnine treba biti najmanje u visini zbroja iznosa dvanaest (12) mjesečnih zakupnina iz kog osiguranja je Općina ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih,
 3. umjesto garancije poslovne banke ili osiguranja putem zasnivanja fiducijamog vlasništva, ponuditelj može ponuditi davanje iznosa u visini zbroja tri (3) mjesečne najamnine unaprijed kao pologa za vrijeme dok ugovor o zakupu traje iz kog osiguranja je Društvo ovlašteno podmiriti neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove naplate istih, a koji polog se vraća zakupniku nakon prestanka zakupnog odnosa, bez kamata, pod uvjetom da su sve obveze uredno podmirene.

 

 1. Zakupnik je obvezan osigurati poslovni prostor od požara i vremenskih nepogoda, te policu osiguranja vinkulirati u korist društva, osim ako to već nije osiguralo Društvo. Sklapanje police osiguranja i plaćanje troškova osiguranja uredit će se ugovorom o zakupu.

 

 

Direktor:

Alen Udovič, mag.oec.